இது பிரிவினைவாதம் இல்லாமல் வேறென்ன? | பாண்டே பார்வை | jegath gaspar | Pandey Parvai