உலக செய்திகள் | 03/08/2022 | Wednesday | World News | #NancyPelosi | #ChinaVsAmerica | #SriLanka