உலக செய்திகள் | 05/08/2022 | Friday | World News | Nancy Pelosi | China vs US | Sri Lanka | Pm modi | Pakistan