உலக செய்திகள் | 24/07/2022 | Saturday | World News | Russia | Ukraine | SriLanka | US | Kaali Issue