உலக செய்திகள் | 28/07/2022 | Thursday | World News | Russia | Ukraine | SriLanka | US | Putin