‘குட்கா’, ‘பான் மசாலா’ – தடை நீக்கம் #Gudka #court