குறுஞ்செய்தி | 01/11/2022 | Evening | DMK | BJP | Rajinikanth | Weather