குறுஞ்செய்தி | 12/08/2022 | Amit Shah | MK Stalin | EPS | OPS | BJP | Nitish Kumar | Jayalalitha