குறுஞ்செய்தி | 22/09/2022 | Morning | Annamalai | MK.Stalin | A.Rasa | Congress | DMK | BJP | Covai