234ல் யாருக்கு எவ்வளவு? கருத்துக் கணிப்பு முடிவுகள்…. ஜெயிக்கப் போவது யாரு? ADMK | DMK