ஜாதிக்குள் அகப்படாத பத்தரை மாற்றுத் தங்கம் | #Devar Jeyanthi #ADMK

தமிழ்நாட்டின் ஒரு மூலையில் விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்து, தமிழ்நாட்டை ஆண்ட இரும்பு பெண்மணியிடம் பயணிக்கும் வாய்ப்பை பெற்றவன் நான். இதுவே இறைவன் எனக்குக் கொடுத்த பெருமை. குழந்தை பருவம் தொடங்கி இளைஞர் பருவம் வரை

ஜாதிக்குள் அகப்படாத பத்தரை மாற்றுத் தங்கம் | #Devar Jeyanthi #ADMK

தமிழ்நாட்டின் ஒரு மூலையில் விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்து, தமிழ்நாட்டை ஆண்ட இரும்பு பெண்மணியிடம் பயணிக்கும் வாய்ப்பை பெற்றவன் நான். இதுவே இறைவன் எனக்குக் கொடுத்த பெருமை. குழந்தை பருவம் தொடங்கி இளைஞர் பருவம் வரை

Social Media

New Posts